Набора от документация, която НАК поддържа: 

 •  актуален опис на контролираните коне във фермата;
 •  паспорт на кон
 •  cертификат за покриване на регистриран жребец производител;
 •  сертификат за идентификация;
 •  лиценз за одобрен жребец производител;
 •  бонитировъчен лист;
 •  декларация за смяна на собственост
 •  договор за покупко-продажба на кон
 • заявление от регистриран земеделски производител при кандидатстване за подпомагане на дейността по селекция и репродукция

Резултатите от контрола на продуктивните качества, както и резултата от ДНК анализа, се съхраняват от Асоциацията.


Водене на родословна книга

За да говорим за истински развъден процес е необходимо нашите регистрирани еднокопитни първо да са вписани по надлежен ред в Родословната книга за съответната порода, а самите коне да са снабдени с необходимите документи за идентификация. С помощта на вече разработената софтуерна програма с база данни, в която се регистрират всички племенни коне с тяхното родословие, с резултата от разплодната дейност и резултата от контрола на продуктивните качества на младите коне, Асоциацията решава много и сложни въпроси, свързани с издаването на зоотехническата документация.

С помощта на системата може да се получи информация за:

 1. родословието на коня;
 2. резултати от контрола на собствената му продуктивност;
 3. разплодната дейност;
 4. производителя на коня;
 5. последен собственик на коня;

както и определен брой справки:

 • статистика за съответна порода по години;
 • статистика за разплодната дейност на жребците и кобилите;
 • продължителност на ПОЗ (период на ожребване и заплождане) и др.

В коневъдството родословната книга има два раздела - основен раздел на книгата за породата и  регистър на съответната порода.

Вписванията се извършват на база критериите заложени в селекционната програма на породата и Наредба № 14 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни.

Всяка една родословна книга има следните основни раздели:

 • кобили майки и тяхната разплодна дейност;
 • жребци производители и тяхната разплодна дейност; 
 • внесени коне през периода;  
 • изнесени коне през периода;
 • умрели коне през периода.

Племенните книги на породите коне трябва да се издават на всеки четири години.

НАК © 2016. Всички права запазени