През годината Националнната асоциация по коневъдство поддържа работни отношения с държавни и обществени организации на различни нива. Правят се консултации и с развъдни асоциации от други държави за подобряване на организацията на работата и правилното прилагане на Европейското законодателство.

Непрекъснати са контактите с Министерството на земеделието и храните - главно с дирекция “Животновъдство”, с научните институти, с ИАСРЖ и с БАБХ.

ИАСРЖ представлява Националния координатор по управление и съхранение на генетичните ресурси и в това си качество асоциацията разчита на съвместна работа в частта по съхранение чрез криоконсервация на сперма от жребци и по-голямо развитие на изградената национална генбанка.  

Асоциацията е широко отворена организация към иновациите в областта на коневъдството. За целта тя поддържа тесни връзки с научните институти по животновъдство, като ползва знанията и помощта на научните работници – д-р Пламен Асенов от Института по животновъдни науки, Костинброд, доц. д-р Илияна  Събева – Земеделски институт, гр. Шумен, проф. Иван Венев и др.

НАК © 2016. Всички права запазени