Основните задачи в развъдната дейност на Националната асоциация по коневъдство е генетичното запазване и подобряване процеса на развъждане на породите коне в страната, както и повишаване на тяхната пазарна конкурентоспособност. За целта НАК се стреми да разширява обхвата на контролираните коне, да помага и стимулира производителите на племенни животни като провежда контрол и ръкводство на основните, решаващи за генетичното усъвършенстване на породите дейности – регистрация, селекция, репродукция и контрол на продуктивните качества.
Идентификацията на контролираните животни - това е първото мероприятие в развъдната дейност.


Според влязлото в сила Решение 504/2008 г. на ЕС идентификацията на регистрираните еднокопитни се извършва:

 • от оторизиран ветеринарен лекар върху сертификат за идентификация;
 • задължително маркиране на животното с микрочип; 
 • ДНК анализ /само за определени породи/;
 • тавриране с течен азот /само за определени породи/.


Крайният резултат от идентификацията е издаване на паспорт на коня. Преди да бъде издаден паспорта, животното задължително получава UELN номер от базата данни.  

РЕГИСТРАЦИЯ  

За да бъде регистрирано, всяко едно новородено конче задължително се записва в съответната порода под майката и бащата с помощта на разработената за целта софтуерна програма, като му се създава картон на кон. Номерът в породата се генерира автоматично от програмата в момента на вписването. На база сертификат за идентификация се извършва и вписването на съответното животно в дадената породата. Вносните коне също се включват в базата данни, получават номер в породата, а произходът им се снема от паспорта, с който те са внесени в България.

 • СЕЛЕКЦИЯ

Развитието на коневъдството винаги е зависимо от начина на организация на селекционната дейност, която в условията на конкурентно пазарно стопанство може да даде възможност на подотрасъла да има свое място в конния спорт, туризма и обслужващите сфери на земеделието и горското стопанство.
Селекцията, това е една стройна система от планови действия с цел създаване на нови и усъвършенстване на съществуващите породи коне - животни с подходящи качества, екстериор, интериор и работоспособност, в зависимост от предназначението им и изискванията на пазара, както и поддържане и запазване на генетичния потенциал и генетичното разнообразие. Предпоставка за създаването на този тип коне са преди всичко строгата система на идентификация, въведените класически методи в развъдно отношение, отличното познаване на линейната и фамилната структура на породата.

Основните задачи на селекцията са:

 •    Съхранение и развитие на отечествените породи коне.
 •    Повишаване качеството на родените коне у нас по отношение екстериор и работоспособност спрямо западно-европейските и превръщайки ги в конкурентоспособна стока на общия пазар.
 •    Поддържане и усъвършенстване на генетичното разнообразие на интродуцираните породи коне.

Селекцията в българското коневъдство е насочена изцяло към създаване и усъвършенстване на четирите основни направления, отглеждани у нас.

Породи коне за спорт Породи коне за развлечение и хоби Породи коне за селскостопанска работа Породи коне за месо
за  хиподрумни надбягвания; детска и любителска езда;

лековпрегатни породи;

 

тежковозни породи.

за  класически конен спорт. конен туризъм и лов. тежковозни породи.

На основание чл. 29б, ал. 2 от Закона на животновъдството и със Заповед на министъра на земеделието, през 2012 г. Националната асоциация по коневъдство продължава своята политика по отношение на селекцията и репродукцията в коневъдството.

Кардинално значение, което се яввява гарант за бъдещи успехи е нивото и прецизността на провежданта селекционно племенна работа и качеството на племенните животни, които от своя страна са тясно обвързани и зависими от основните двигатели при развъждането, а именно отборът и подборът. По същество това са две страни на един и същ процес, неразривно свързани при воденето на развъдно  подобрителната работа.
Отборът е дейност, при която се отбират за разплод най-добрите представители между жребците и кобилите на породата, съчетаващи в себе си необходимите качества.
В коневъдството отборът се извършва въз основа на резултата от бонитировката, който включва оценка за произход и типичност, екстериор и конституция, телесни измерения, качество на движенията, характер и темперамент (може и работоспособност). Задължително условие за жребците производители е да са преминали бонитировка и да имат оценка за работоспособност, ако са родени в България, а за вносните се използват резултатите, посочени от страната, от която пристигат.
Преди началото на случната кампания, която започва от 15 февруари на текущата година, всеки собственик трябва да обяви жребците производители, които ще работят през новия случен сезон и одобрените от тях да са получили сертификат за покриване. Чрез породните асоциации  собствениците на кобилите в началото на кампанията са информирани за броя на одобрените производители. В племенната книга на породата се регистрират само кончета приплоди на одобрените бащи.
Специалистите от НАК изготвят случни планове само за най-големите конеферми в страната.   
За собствениците с 1 до 3 кобили специални случни планове не се изработват. При тях контролът върху развъдния процес се осъществява на база сертификата за покриване. При поискано съдействие от  страна на собствениците, във връзка с подбора, специалистите на Асоциацията се отзовават и предоставят нужната  консултация.

РЕПРОДУКЦИЯ

За качественото усъвършенстване и възпроизводство на стадата особено важна е ролята на репродуктивния процес. Добрата организация на случната кампания (заплождането), добрите условия на отглеждане, осигуряване на висококачествени жребци, контролът и оказване на навременна помощ по време на ожребването, са фактори от решаващо значение за получаване на повече качествени и здрави приплоди.


Два са основните начина за повишаване генетичния потенциал на популацията коне в България:

 • чрез включване в разплод само на преценени по екстериор и работоспособност жребци в основните стада;
 • чрез внос на елитни разплодници от водещи световни линии от Европа и света.

СЛУЧНА КАМПАНИЯ

Известно е, че периодът за заплождане на кобилите в нашата страна започва от 15 февруари и приключва на 30 юни на текущата година, но за някои от полукръвните породи може да се провежда и през месеците октомври и ноември.
Българските коневъди имат амбицията нашите коне да участват на западноевропейския пазар. Затова е необходимо, внасяните  жребеци, които ще бъдат включени в репродуктивния процес, да бъдат с доказани високи продуктивни качества
Асоциацията активно работи за внедряването на утвърдени световни репродуктивни технологии - изкуствено осеменяване с криоконсервирана семенна течност от елитни жребци, внос от чужбина или получена и съхранена от наши жребци, както и заплождане с охладена семенна тeчност.
ЖРЕБНА КАМПАНИЯ. Важни моменти от цялостната верига на репродуктивния процес са подготовката, организацията и контролът по време на ожребването. Жребната кампания обхваща периода от 01.01 до 30.05 на текущата година.

КОНТРОЛ

Бонтировка на племенните коне  

Бонитировката има за цел да определи развъдната стойност на конете въз основа на комплексна оценка на отделни признаци. Тя се извършва от специалисти, назначени от Асоциацията.
Жребците и кобилите се оценяват по следните признаци:  произход, тип, екстериор, работоспособност и качество на потомството. Максималната оценка за всеки признак е до 10 бала.
Началната възраст за преценка на конете е 2 години, когато се оценява произхода, типа и екстериора. На 2,5 годишна възраст  се прави първа оценка по работоспособност. Първата оценка по качество на потомството се извършва на 7,5 годишна възраст, а корекция е възможна след получаване на нови данни за  приплодите.  


ДНК тест

Един от съвременните начини за доказване произхода на конете е ДНК анализ. Основните причини да се използва този метод за доказване на произхода на животните в страната, са две:

 • Членството на България в Международни развъдни организации ни задължава недвусмислено да гарантираме произхода на съответното животно;
 • НАК, като организация, която провежда развъдния процес с девет породи коне в страната, е длъжна да намери методи и форми, с които да гарантира произхода на животните.

Началото на използване на ДНК анализ в България, като  метод за доказване на произхода на животните, е поставено през 2001 г. Пробите се изпращат в Германия в лабораторията „Gene Control” в гр. Поинг.

НАК © 2016. Всички права запазени