В сила от 09.09.2000 г.
Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г.
                         /Непълен текст/

   Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        Чл. 1. Този закон урежда:
        1. организацията и управлението на животновъдството;
        2. селекцията и репродукцията в животновъдството;
        3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) производството и търговията със селскостопански животни, сперма, яйцеклетки, ембриони и биологични продукти;
        4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) окачествяването и търговията с животински продукти;

В сила от 14.08.2007 г.
Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието
                          Обн. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г.
Раздел I.
Обща разпоредба
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. контрола на продуктивните качества и признаци и определянето на развъдната стойност на регистрирани еднокопитни животни, наричани по-нататък "еднокопитни";
2. условията за използване на регистрирани еднокопитни за разплод, както и на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях;
3. условията и реда за регистриране на еднокопитните в родословните книги и зоотехнически регистри и реда за воденето им от развъдните организации;

В сила от 25.03.2008 г. Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието. Обн. ДВ. бр.32 от 25 Март 2008г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации, получили разрешение за извършване на дейности по селекция и репродукция по Закона за животновъдството (ЗЖ).
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието и продоволствието.

Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2006 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г., в сила от 19.12.2006 г.

 

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и на люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:

(Обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г.; изм., бр. 67 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г.)

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания при:
1. придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите - членки на Европейския съюз (ЕС);
2. внасяне на еднокопитни животни от трети страни.
Раздел II
Изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите - членки на Европейския съюз
Чл. 2. (1) Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) допуска придвижване на еднокопитни животни от територията на Република България в други държави членки, ако са спазени изискванията по чл. 3 и 4.

Издадена от Министерството на земеделието и храните
                                       Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г.

§ 1. Член 1 се изменя така:
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. начините, съдържанието и процедурите за провеждане на официалния контрол върху фуражите (чрез мониторинг, надзор, верифициране, одит, инспекция и вземане на проби и анализ);
2. изискванията към документите, които изготвят компетентните органи за резултатите от контрола;
3. редът, процедурите и изискванията, необходими при внос на фуражи от трети страни, в съответствие с изискванията по чл. 24 на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите, "ОВ", L35 от 08.02.2005 (Регламент (ЕО) № 183/2005).

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1.
(1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 \\\\\\\"Агроекологични плащания\\\\\\\" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричани по-нататък в наредбата \\\\\\\"агроекологични дейности\\\\\\\".
(2) Прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:

НАК © 2016. Всички права запазени